Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Giới thiệu nội dung Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt):

Thể loại: mau xuyên, h, incest.
Convert: momo111
Editor: Diệp Mẫn Chi
Độ dài: 5 phần

Diệp Huyên vì muốn hoàn thành cuộc thi tốt nghiệp thật nhanh nên đã nhờ Cố giáo sư giúp đỡ. Nhưng vị Cố giáo sư này lại có lòng riêng, nên đã dùng cô làm vật thí nghiệm cho trò chơi của mình do chính ông làm tác giả.

Đây là một hệ thống thịt văn, trò chơi này đã đưa Diệp Xuyên vào các thế giới thịt văn thần kỳ. Ở đây cô bắt buộc phải hoàn thành các nhiệm vụ của nữ chính nếu không cô sẽ phải sống vĩnh viễn tại thế giới đó.

Để trở về “hoàng hoa khuê nữ” Diệp Huyên phải dùng tất cả thủ đoạn để “lên giường” với nam chủ. 

Rút gọn
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 1Quyển 1 - Chương 2: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 2Quyển 1 - Chương 3: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 3Quyển 1 - Chương 4: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 4Quyển 1 - Chương 5: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 5Quyển 1 - Chương 6: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 6Quyển 1 - Chương 7: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 7Quyển 1 - Chương 8: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 8Quyển 1 - Chương 9: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 9Quyển 1 - Chương 10: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 10Quyển 1 - Chương 11: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 11Quyển 2 - Chương 1: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 1Quyển 2 - Chương 2: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 2Quyển 2 - Chương 3: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 3Quyển 2 - Chương 4: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 4Quyển 2 - Chương 5: Hoàng gia phương tây. Lãnh khốc ca ca-chương 5Quyển 2 - Chương 6: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 6Quyển 2 - Chương 7: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 7Quyển 2 - Chương 8: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 8Quyển 2 - Chương 9: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 9Quyển 2 - Chương 10: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 10Quyển 2 - Chương 11: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 11Quyển 2 - Chương 12: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 12Quyển 2 - Chương 13: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 13Quyển 2 - Chương 14: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 14Quyển 2 - Chương 15: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 15Quyển 2 - Chương 16: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-16Quyển 2 - Chương 17: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 17Quyển 2 - Chương 18: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 18Quyển 2 - Chương 19: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 19Quyển 3 - Chương 1: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đếQuyển 3 - Chương 2: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 2Quyển 3 - Chương 3: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 3Quyển 3 - Chương 4: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 4Quyển 3 - Chương 5: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 5Quyển 3 - Chương 6: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 6Quyển 3 - Chương 7: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 7Quyển 3 - Chương 8: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 8Quyển 3 - Chương 9: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 9Quyển 3 - Chương 10: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 10Quyển 3 - Chương 11: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 11Quyển 3 - Chương 12: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 12Quyển 3 - Chương 13: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 13Quyển 3 - Chương 14: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 14Quyển 3 - Chương 15: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 15Quyển 3 - Chương 16: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 16Quyển 3 - Chương 17: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 17Quyển 3 - Chương 18: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 18Quyển 3 - Chương 19: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 19Quyển 3 - Chương 20: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 20
Quyển 3 - Chương 21: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 21Quyển 3 - Chương 22: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 22Quyển 3 - Chương 23: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 23Quyển 3 - Chương 24: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 24Quyển 3 - Chương 25: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 25Quyển 3 - Chương 26: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 26Quyển 4 - Chương 1: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạoQuyển 4 - Chương 2: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 2Quyển 4 - Chương 3: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 3Quyển 4 - Chương 4: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 4Quyển 4 - Chương 5: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 5Quyển 4 - Chương 6: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 6Quyển 4 - Chương 7: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 7Quyển 4 - Chương 8: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 8Quyển 4 - Chương 9: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 9Quyển 4 - Chương 10: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 10Quyển 4 - Chương 11: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 11Quyển 4 - Chương 12: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 12Quyển 4 - Chương 13: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 13Quyển 4 - Chương 14: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 14Quyển 4 - Chương 15: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 15Quyển 4 - Chương 16: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 16Quyển 4 - Chương 17: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 17Quyển 4 - Chương 18: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 18Quyển 4 - Chương 19: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 19Quyển 4 - Chương 20: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 20Quyển 4 - Chương 21: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 21Quyển 4 - Chương 22: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 22Quyển 4 - Chương 23: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 23Quyển 4 - Chương 24: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 24Quyển 4 - Chương 25: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 25Quyển 4 - Chương 26: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 26Quyển 4 - Chương 27: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 27Quyển 4 - Chương 28: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 28Quyển 4 - Chương 29: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 29Quyển 5 - Chương 1: Phương tây. đẩy ngã kỵ sĩ thần điệnQuyển 5 - Chương 2: Phương tây. đẩy ngã kỵ sĩ thần điện 2Quyển 5 - Chương 3: Phương tây. đẩy ngã kỵ sĩ thần điện 3Quyển 5 - Chương 4: Phương tây. đẩy ngã kỵ sĩ thần điện 4Quyển 5 - Chương 5: Phương tây. đẩy ngã kỵ sĩ thần điện 5Quyển 5 - Chương 6: Phương tây. đẩy ngã kỵ sĩ thần điện 6Quyển 5 - Chương 7: Phương tây. đẩy ngã kỵ sĩ thần điện 7Quyển 5 - Chương 8: Phương tây. đẩy ngã kỵ sĩ thần điện 8Quyển 5 - Chương 9: Phương tây. đẩy ngã kỵ sĩ thần điện 9Quyển 5 - Chương 10: Phương tây. đẩy ngã kỵ sĩ thần điện 10Quyển 5 - Chương 11: Phương tây. đẩy ngã kỵ sĩ thần điện 11Quyển 5 - Chương 12: Phương tây. đẩy ngã kỵ sĩ thần điện 12Quyển 5 - Chương 13: Phương tây. đẩy ngã kỵ sĩ thần điện 13Quyển 5 - Chương 14: Phương Tây. Đẩy ngã kỵ sĩ Thần Điện 14Quyển 5 - Chương 15: Phương Tây. Đẩy ngã kỵ sĩ Thần Điện 15